تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

تابع EOMONTH در SQL Server و بدست آوردن تاریخ آخرین روز ماه

در SQL Server توابع زیادی برای کار بر روی رشته ها، اعداد و تاریخ وجود دارد. یکی از توابع کاربردی کار با تاریخ تابخ EOMONTH می باشد که مخفف End Of Month است. بوسیله این تاریخ می توان تاریخ آخرین روز ماه تاریخ جاری یا تاریخی که به عنوان ورودی به آن داده می شود را بدست آورد. ساختار کلی این تابع به صورت زیر است:

EOMONTH(date)

برای مثال، فرض کنید می خواهیم تاریخ آخرین روز ماه جاری سیستم را بدست آوریم، از این تابع به صورت زیر استفاده می کنیم:

print eomonth(getdate())

به عنوان مثال دوم، فرض کنید می خواهیم تعداد روزهای باقی مانده تا انتهای ماه تاریخ ورودی را حساب کنیم، برای اینکار باید از ترکیب توابع DATEDIFF و EOMONTH به صورت زیر استفاده کنیم:

print datediff(day,getdate(),eomonth(getdate()))

تاریخ های دلخواه را هم می توان به راحتی به صورت زیر در این تابع استفاده کرد:

declare @date datetime = N'2014-08-17'
print datediff(day,@date,eomonth(@date))

از این تابع می توان در query ها بر روی جداول نیز استفاده کرد. فرض کنید جدولی به صورت زیر داریم و تعدادی تاریخ را در آن درج کردیم:

create table #Dates
(
    [Id] int identity not null primary key,
    [Date] datetime not null
);
GO

به صورت زیر می توان فاصله روزهای بین تاریخ درج شده تا آخرین روز ماه تاریخ درج شده را حساب کرد:

select [Id],DATEDIFF(day,[Date],EOMONTH([Date])) from #Dates

امیدوارم که این نکته مورد استفاده دوستان قرار بگیرد.

نویسنده: حسین احمدی

منبع: ITpro

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند