تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت چهارم


21. بدست آوردن Session Id برای پراسس کاربر جاری


SELECT @@SPID AS 'Session_Id' 

22. بدست آوردن فضای آزاد درایوها


EXEC master..xp_fixeddrives

23. غیرفعال کردن یک trigger


ALTER TABLE Table__Name DISABLE TRIGGER Trigger__Name

به جای Trigger__Name، نام trigger و به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


24. فعال کردن یک trigger


ALTER TABLE Table__Name ENABLE TRIGGER Trigger__Name 

به جای Trigger__Name، نام trigger و به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


25. فعال کردن همه trigger های مربوط به یک جدول


ALTER TABLE Table__Name DISABLE TRIGGER ALL 

به جای Table_Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


26. فعال کردن کلیه trigger های یک جدول


ALTER TABLE Table_Name ENABLE TRIGGER ALL 

به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


27. غیر فعال کردن کلیه trigger های یک بانک اطلاعاتی


Use Database_Name 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER all" 

به جای Database__Name نام بانک مورد نظر را بنویسید.


28. فعال کردن کلیه trigger های یک بانک اطلاعاتی


Use Database_Name 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER all" 

به جای Database__Name نام بانک مورد نظر را بنویسید.


29. بدست آوردن لیست Stored Procedure های تغییر داده شده در N روز گذشته


SELECT name,modify_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,modify_date,GETDATE())< N

به جای P در شرط بالا، برای View ها کاراکتر V و برای توابع کاراکتر F را استفاده کنید. به جای N نیز تعداد روزهای مورد نظر را بنویسید.


30. لیست Stored Procedure هایی که در طول N روز گذشته ایجاد شده اند.


SELECT name,sys.objects.create_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,sys.objects.create_date,GETDATE())< N 

به جای P در شرط بالا، برای View ها کاراکتر V و برای توابع کاراکتر F را استفاده کنید. به جای N نیز تعداد روزهای مورد نظر را بنویسید.

نویسنده: حسین احمدی

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند