تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت سوم


کوئری 11: RESEED کردن فیلدهای Identity در کلیه جداول بانک اطلاعاتی


بوسیله این کوئری می توانید فیلدهای Identity را در کلیه جداول RESEED کنید، یعنی عدد شروع را برای فیلدهای Identity مشخص کنید:

EXEC sp_MSForEachTable ' 
IF OBJECTPROPERTY(object_id(''?''), ''TableHasIdentity'') = 1 
DBCC CHECKIDENT (''?'', RESEED, 0) 

کوئری 12: بدست آوردن لیست کلیه جداول به همراه تعداد رکوردها


بوسیله این کوئری می توانید لیست کلیه جداول یک بانک اطلاعاتی را به همراه تعداد رکوردهای هر جدول بدست آورید:

CREATE TABLE #Tab 
( 
Table_Name [varchar](max), 
Total_Records int 
); 
EXEC sp_MSForEachTable @command1=' Insert Into #Tab(Table_Name, Total_Records) SELECT ''?'', COUNT(*) FROM ?' 
SELECT * FROM #Tab t ORDER BY t.Total_Records DESC; 
DROP TABLE #Tab;

کوئری 13: بدست آوردن نسخه Instance جاری


SELECT @@VERSION AS Version_Name

خروجی بر روی سیستم من:

Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2269.0 (X64) 
	Jun 10 2015 03:35:45 
	Copyright (c) Microsoft Corporation
	Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 10586: ) (Hypervisor)


کوئری 14: بدست آوردن زبان جاری


SELECT @@LANGUAGE AS Current_Language;

خروجی بر روی سیستم من:

us_english

کوئری 15: غیر فعال کردن کلیه Constraint ها در یک جدول


ALTER TABLE Table_Name NOCHECK CONSTRAINT ALL 

به جای Table_Name، نام جدول مورد نظر را بنویسید


کوئری 16: غیر فعال کردن کلیه Constraint ها بر روی همه جداول


EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT ALL' 

کوئری 17: بدست آوردن شناسه زبان جاری


SELECT @@LANGID AS 'Language ID' 

کوئری 18: بدست آوردن حداکثر دقت در نوع های numeric و decimal


SELECT @@MAX_PRECISION AS 'MAX_PRECISION' 

کوئری 19: بدست آوردن Server Name


SELECT @@SERVERNAME AS 'Server_Name'

کوئری 20: بدست آوردن نام Instance جاری


SELECT @@SERVICENAME AS 'Service_Name' 

نویسنده: حسین احمدی

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند