آموزش رفع مشکل استارت نشدن Reporting Service در SQL Server

در صورتی که نشه Reporting Service رو در MSSQL ستارت کرد و با خطای

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
System.InvalidOperationException: Cannot start service ReportServer on computer ''. ---> System.ComponentModel.Win32Exception

مواجه شویم باید به رجیستری ویندوز ( Run ->Regedit ) رفته و در مسیر زیر

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

یک کلید به اسم ServicesPipeTimeout ساخته و مقدار آن را به 60000 تغییر دهیم و در نهایت سرور را ریستارت کنیم


نظرات